0.016700

0.017300

Сръбски динар

Последно обновяване на цените: 15.07.2024 16:58

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

Динарът е официалната валута на Сърбия. Дели се на 100 пари.

Върху настоящите банкноти са показани портрети на хора, свързани с историята на Сърбия и Народната банка на Сърбия, а върху монетите са показани сръбски манастири.

Макар че има писмени сведения за местни сребърни хиперпери (yperperi Sclavonie) от времето на Стефан Първовенчани, не са запазени образци от тях. Редовното и по-масово сечене на монети започва по времето на Стефан Урош I, когато е възприета венецианската монетна система. Най-разпространената монета следва образеца на венецианските денарии и дава името на съвременните динари.

 

 

 

 

 

 

 

 

Източници: https://bg.wikipedia.org

Заместваща валута

В случай че не можете да си набавите местната валута, като заместваща валута може да се използва еврото.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.
При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 

Пренасяне на парични средства през границата на Сърбия

(Информация от сайта на Министерството на външните работи на Република България)

При пренасянето през територията на Република Сърбия се декларират финансови средства (в брой, чекове и други) в размер над 10 000 евро или равностойността им в динари или в чужда валута. Декларациите се попълват на сръбската митница.

В решението е предвидено, че физическото лице, което не пребивава постоянно на територията на страната, може да изнася в чужбина ефективни парични средства в размер над определения – 10 000 евро при следните условия:

  • Ако ги декларира при влизане в републиката въз основа на удостоверение за внасяне на ефективни парични средства в републиката, което осигурява и заверява митнически орган;
  • Ако ги е изтеглил от валутна сметка или валутна спестовна книжка в банка в Република Сърбия въз основа на банково потвърждение;
  • Ако ги е придобил чрез продажбата на динари, които са придобити предходно от използване на разплащателна карта в републиката въз основа на потвърждение на обменно бюро.

Отсъствието на митническо удостоверение или друг заместващ документ за удостоверяване произхода на пренасяната валута или нейната равностойност в размер над 10 000 евро води до отнемане на валутата от страна на митническите служители при напускане пределите на страната.

 

 

 

 

 

Източник: mfa.bg