Ирландия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 1: Без особени препоръки

Климат – умерен

Официален език – ирландски, английски

Столица – Дъблин

Най-голям град – Дъблин

Валута – евро (EUR)

Градове с най-голям интерес: Дъблин, Голуей, Корк, Лимерик, Килкени.

Престъпност и сигурност

Равнището на престъпността в Ирландия не предполага специални мерки за лична безопасност. Бъдете бдителни, ако посещавате големите градове. Съществува опасност от джебчийски кражби в райони на железопътни и автогари, големи магазини.

Движение по пътищата

Спазвайте правилника за движение по пътищата и в частност ограниченията на скоростта. В Ирландия движението е в лявата страна на пътното платно.

Изисквания за пътуващите с автомобил, включително ако последният е регистриран на лице, различно от водача: общо изискване е автомобилът да бъде с валидна гражданска застраховка и платен данък. МПС може да бъде управлявано от лице, различно от собственика, при наличие на пълномощно.

МПС не трябва да се преотстъпва за управление от местно лице, да се отдава под наем, или да се използва за превоз на пътници срещу заплащане. При установени нарушения полицията може да конфискува автомобила и наложи съответните наказателни мерки.

При престой в Ирландия, надвишаващ 12 месеца, чуждестранният регистрационен номер на МПС трябва да бъде сменен с ирландки такъв. Българските граждани могат да управляват МПС в Ирландия с български СУМПС, до изтичане на тяхната валидност или да бъдат подменени с ирландски СУМПС. Притежаването на ирландско СУМПС е от значение при сключване на гражданска застраховка за МПС, при ползването му на територията на страната и в случаите че последното е с ирландски регистрационни номера.

– дължими винетни и ТОЛ такси: в Ирландия няма въведена винетна система. На платените пътища, с поставена ТОЛ бариера, се заплаща такса преминаване /за леките автомобили таксата варира от 1,75 евро до 3 евро/. На пътища, на които няма разположена такава бариера са поставени указателни табели, които информират участниците в движението, че трябва да заплатят съответната такса, и портални камери, които записват регистрационните табели на преминаващите през пътния участък МПС.  Редът за плащане на таксите в такива пътни участъци може да бъде консултиран на телефон: 1890 50 10 50 от Ирландия, или 800 50 10 50 11 от всяка друга държава.

– налагане на санкции за нарушения на правилата за движение по пътищата:

При извършено нарушение на правилата за движение, нарушителят не се спира от полицията, а получава по пощата уведомление за това, както и за размера на наложената санкция и реда за нейното погасяване.

Паркирането на МПС се извършва само на разрешените за това места, намиращи се в обхвата на зоните за почасово платено паркиране, определени и сигнализирани с пътни знаци и табели.

Здравеопазване

В Ирландия няма повишена опасност от заразни заболявания и не се налагат специални предпазни мерки, нито ваксинации. Задължително е да притежавате здравна застраховка за покриване на спешна медицинска помощ, както и Европейска здравна карта.

Климат

На територията на Ирландия няма райони с повишена опасност от природни бедствия.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

От 1 януари 2007 година гражданите на Република България са граждани на Европейския съюз и като такива притежават правото на пребиваване на територията на друга държава-членка за срок до 90 дни, без никакви условия или формалности, освен изискването да притежават валидна карта за самоличност или паспорт. Тези разпоредби важат и за членовете на семейството, които не са граждани на държава-членка, придружаващи или присъединяващи се към гражданин на Съюза и които притежават валиден паспорт и карта за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС.

При установяване в Ирландия е нужно да се вземе персонален номер – PPSномер от Социалните служби. За целта е необходимо да се представи адрес, на който лицето пребивава постоянно и валиден личен документ.

Всички граждани на ЕС имат право на пребиваване на територията на друга държава-членка за срок по-голям от 90 дни, при условие, че те:

  • са работници или самостоятелно заети лица в приемащата държава-членка или;
  • са записани в частно или държавно учебно заведение, акредитирано или финансирано от приемащата държава-членка, въз основа на нейното законодателство или административна практика, с основната цел да преминат курс на обучение, включително професионално обучение и;
  • притежават пълно здравно застрахователно покритие в приемащата държава-членка и убедят съответните национални власти, посредством декларация или други равностойни средства, избрани от тях, че притежават достатъчни финансови средства за себе си и за членовете на семейството си, с цел да не се превърнат в тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава-членка през времето си на пребиваване или;
  • са членове на семейството, придружаващи или присъединяващи се към гражданин на съюза, който отговаря на горните условия.

Европейската здравноосигурителна карта

Европейската здравноосигурителна карта дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ, което имат всички граждани на Република България с непрекъснати здравноосигурителни права в страните от Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Телефон за спешни случай – 112/999.

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, при условие че притежавате Европейска здравна карта /ЕЗК/, може да потърсите безплатна медицинска помощ в държавните болници. Възможно е обаче, с оглед сложната управленска структура на някои от държавните болници, въпреки наличието на ЕЗК, да се наложи заплащане за оказаната медицинска помощ.

Продължителността на учебната година в Република Ирландия е от септември до юни.

Периодът на основното училище се състои от осем учебни години, които включват и двугодишно предучилищно образование, започващо от 4 годишна възраст. Средното образование се състои от два цикъла: „младши цикъл“ от 12 до 16 годишна и „старши цикъл“ от 16 до 18 годишна възраст. В края на всяка една от двете степени на средното образование се полагат матури, като резултатите от  последната учебна степен се ползват за кандидатстване и прием във висшите учебни заведения.

Основните документи, необходими за записване на училище са: акт за раждане и документ за завършен клас или образователна степен, в случаите когато детето вече е ученик.

Поради недостиг на свободни места в държавните училища, последните изготвят списъци на чакащи кандидат ученици. Окончателното решение за записване в съответното учебно заведение се взима от управата на училището. Съгласно установената практика, включването на деца в тези списъци  се прави най-малко една година преди навършване на необходимата възраст за започване на съответния образователен цикъл.

Характерно за столицата са изключително високите наеми на недвижими имоти. При първоначално сключване на договор за наем, най-често от вас ще бъде поискано да представите: банкова сметка в Ирландия, писмо-препоръка от предишен наемодател, писмо-препоръка от работодател, РРS регистрация, адресна регистрация и платени битови сметки.

Въпроси, свързани с пазара на труда, социална политика, осигурителни права, следва да бъдат консултирани със Службата по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Лондон, Великобритания, акредитирана и за територията на Ирландия.

Изисквания за пътуване на деца до 18 години, с/без придружител:

  • при пътуване на малолетно/непълнолетно лице, пътуващо с придружител /с единия родител или с трето лице/, граничните власти могат да изискват представяне на: писмо от другия родител/настойник, съдържащо съгласие за пътуване в чужбина и данни за контакт; оригинал/копие от удостоверение за раждане; свидетелство за брак или съдебно решение за развод, при различия във фамилните имена на майката и детето; акт за смърт, в случай на починал родител;
  • при пътуване без придружител, следва да разполагате с писмо-съгласие от двамата родители/настойници за пътуването на детето;
  • при пътуване на организирани училищни туристически групи, граничните власти могат да изискват представянето на: списък на членове в групата; писмо – съгласие от родителите на непълнолетното лице за пътуване с ръководителя на групата, включително и данни за контакт.

Източник: Министерство на външните работи